org.beanlet.metadata
Interfaces 
AttributeMetaData
AttributeReadMetaData
AttributeWriteMetaData
ExecuteMetaData
FactoryMetaData
LifecycleMetaData
OperationMetaData
ProxyMethodMetaData
ScheduleMetaData
StartMetaData
StopMetaData